Oslo Velforbund

Oslo Velforbund ble startet i 1988, og het den gang «Kontaktutvalget for velforeninger». Vedtektene gruppen har i dag har stått siden 1992. For eksempel har Oslo Velforbund siden den gang vært partipolitisk nøytral samling av velforeningene i hovedstaden, og fungerer som et bindeledd mellom de ulike foreningene rundt om i byen.

Forbundet tar både initiativ til og gjennomfører aksjoner og tiltak som skal komme vellene til gode. Oslo Velforbund har i skrivende stund 85 medlemmer (inkludert både vel og borettslag) i Oslo, hvilket er om lag en tredjedel av vellene i byen. Forbundet har en mengde saksområder de tar høyde for månedlig.

Grønne områder og trafikksikkerhet

Velforeninger er ofte opptatt av grønne områder, og Oslo Velforbund er intet unntak. Her er det stort fokus på ivaretakelse av grøntanlegg, deriblant parker, bekkedrag, turstier, Marka og andre grøntområder. De grønne områdene blir det i stor grad tatt høyde for når beslutninger angående bebyggelsesplaner og andre vedtak skal tas.

En annen hjertesak er trygghet i trafikken, og Oslo Velforening har fokus på blant annet forbedring av gater og veier, kollektivtrafikk, parkering og sykkelstier. Regional samferdselspolitikk er på dagsorden, og foreningen har lenge prøvd å takle utfordringer knyttet til trafikken og dens innvirkning på bolig- og livskvalitet i Oslo.

Kommuneplan mot 2030

Oslo Velforening har uttalt seg om Oslo kommunes planer fram til året 2030. De går god for kommunens satsing på kollektivtransport og sykling, og er enig i at kommunedelplanen for møteplasser og tog i fremtiden skal videreføres. Samtidig har velforeningen kommet med en del innvendinger mot enkelte av kommunens planer.

Igjen med hensyn til miljøet, har Oslo Velforening vært klar på at den såkalte Markagrensen skal respekteres, og stiller seg skeptisk til at kantsonen skal bearbeides og tilrettelegges diverse arrangementer. Dette og mer til har kommet fram i en høringsuttalelse sendt til kommunen. I denne kommer det både skryt og anmodninger om forbedringer fram.

Ledelse og årlig møter

Styret i Oslo Velforbund blir ledet av ca. 7–11 medlemmer. Disse inkluderer leder, nestleder og minst to varamedlemmer, og disse velges ved årsmøtet. De nevnte velges for ett år, mens øvrige styremedlemmer velges for to år. Styret skal stå i spissen for foreningens arbeid og godkjenne nye medlemmer. I tillegg foreslår styret revisor på årsmøtet, og revisor velges for ett år.

Årsmøtet holdes i slutten av mars, og foreningene som er medlem har én stemme hver på møtet. Hver forening stiller med maks to representanter. Saker som behandles inkluderer regnskap, årsberetning, vurdering av innkomne forslag, fastsettelse av kontingent og budsjett, valg av ny leder, m.m. Hvilke saker som skal tas opp, blir listet opp i innkallelsen.

Medlemskap

Hvilke som helst av velforeninger, frittstående borettslag og beboerforeninger kan tas opp som medlem i Oslo Velforbund. En årskontingent må betales, som tidligere har vært på 400 kr. Medlemmer som har betalt kontingenten i tide står listet opp på Oslo Velforbunds nettside, og der vil du kunne finne navn på vel fra alle hjørner av hovedstaden.

Vil at Oslo skal ha en plan

Oslo Velforbund er et talerør for boligområder i Tigerstaden, og ønsker en kreativ og grønn byutvikling. Foreningen har tidligere uttrykt skepsis overfor fortetninger i ulike strøk av byen, og oppfordrer medlemmer og interesseorganisasjoner til å komme med formaninger til kommunen i håp om å unngå konflikter og nabokrangler som kan oppstå som følge av kommunalt arbeid.