Alt om Bærum Velforbund

Bærum Velforbund (BV) er en fusjonering av velforeningene i Bærum kommune, med en partipolitisk nøytral stilling.

Her arbeides det med å bidra til en god utvikling, med fokus på gode bomiljøer og oppvekstsvilkår. I disse miljøbevisste tider er Bærum Velforbund også opptatt av å ta hensyn til natur og miljø i henhold til kommunens utvikling. Forbundet fungerer som bindeledd mellom ulike velforeninger i Bærum, og er også medlemsorganisasjoners talerør overfor kommunen. BV sørger for at avtaleverk mellom kommunen og vellene foreligges på områder som er av betydning for innbyggere i kommunen.

  • Talerør overfor kommunen
  • Sammenslutning av Bærums velforeninger

Om velforbundet

Bærum Velforbund blir ledet av et styre bestående av syv medlemmer som velges på det årlige møtet. På møtet velges også to varamedlemmer med tale- og møterett. Medlemmene skal helst representere ulike steder i Bærum i så stor grad som mulig, og ideelt sett skal det være like mange kvinner som menn. I tillegg velges styremedlemmer som er eller har vært i styret i de mindre velforeningene i kommunen. Styremedlemmer og leder velges for to år, dermed er ca. halvparten på valg årlig. Varamedlemmer blir valgt for ett år.

Beslutninger er demokratiske, og treffes med flertall. Lederen avgjør ved stemmelikhet. Styret velger kasserer, sekretær og leders stedfortreder. I tillegg oppnevner styret representanter i faste råd og styrer. Årlig velges en valgkomité bestående av to medlemmer og leder. Årsmøtet er høyeste myndighet, og holdes i slutten av mars. Innkalling sendes senest 14 dager før møtet finner sted. Denne sendes elektronisk sammen med årsdokumenter, og disse dokumentene skal sammen med vedtektene på papir under møtet. På møtet velges foruten styremedlemmer også revisor, i tillegg til at kontingent fastsettes og budsjett vurderes.

Gir støtte

På anmodning fra de ulike vellene kan Bærum Velforbund gi faglig og økonomisk støtte i lokale saker og bidra med konfliktløsning ved behov. Dersom styret finner det nødvendig, kan et utvalg for spesialoppdrag utnevnes. Medlemmer i slike utvalg får stille på forbundets møter, men nyter ikke stemmerett her. Styret har også lov til å utnevne æresmedlemmer ved årsmøtet, til ære for individer som har gjort seg fortjent til det. Etter møtet har medlemmer tre måneder på seg til å betale den fastsatte årskontingenten, dog pålegges ingen økonomiske forpliktelser utenom dette.

Samarbeidsavtale med kommunen

For kommunens vedkommende representerer Bærum Velforbund lokalsamfunnet. Dette betyr at de enkelte velforeninger gis status som primært samarbeidsorgan for kommunen i saker som berører det lokale miljøet eller på en annen måte er av interesse for innbyggerne i Bærum. Velforbundet holder derfor møter med kommunens ledere og politikere minst én gang i året, for å komme til enighet om dagsaktuelle saker. Kommunen sender oversikter over egne planer til velforbundet ved hver revisjon, og her kan Bærum Velforbund og vellene uttale seg om planene og eventuelt be kommunen om å endre dem.

Pådriver siden 1947

Når Bærum Velforbund holder møter, deltar ledere eller deres stedfortredere fra de ulike vellene. Andre representanter kan stille opp ved eventuelle forfall, men ikke flere enn to fra hvert vel. Forbundet har tjent lokalbefolkningen siden 1947, og i dag er svært mange av velforeningene i Bærum tilsluttet Bærum Velforbund.